Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

 • MEDIPHARMA CZ s.r.o.
 • Jírovcova 2809/9B České Budějovice, 370 01,
 • 370 01  České Budějovice
 • IČ: 280 99 401, DIČ: CZ28099401
 • Zapsána u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, odd. C. vložka 17192
 • Číslo účtu: 243625320/0300

www.medipharma.cz

 


 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky

1.1

Tyto obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen" kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.medipharma.cz a tvoří nedílnou součást každé smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či dopňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka

1.3

Objednávka zboží může být učiněna prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) nebo prostřednictvím on-line objednávky v rámci e-shopu. Každá objednávka musí obsahovat minimálně identifikaci zákazníka a identifikaci zboží: název, případně kód, množství a místo dodání. Učiněním objednávky kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Jednotlivá kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.

1.4

Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

1.5

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

2. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

2.1

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů.

Dodací lhůta

veškeré Vaše objednávky, které dorazí mezi 4 – 8. červencem, budou vyřízeny postupně od 11. 7. 2022. Stejně tak budeme reagovat na Vaše e-maily, dotazy apod.

2.2

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době službou PPL nebo Českou poštou, obvykle v rozmezí 1 - 5 dnů od závazného potvrzení objednávky. Léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

U ostatních přípravků a zboží neuvedených v předchozím odstavci bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

2.3

Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

Terminologie lhůt dodání:

"Skladem" - skladem na prodejně nebo ve skladu společnosti. Odesíláme ihned nebo následující den od obdržené objednávky.

"U dodavatele" -zboží se nachází na skladě dodavatele nebo distribučního centra. V případě objednávky je zboží okamžitě objednáno a po naskladnění okamžitě odesláno zákazníkovi.

"Není skladem" - zboží není na skladě.

"Na dotaz" - informace je poskytnuta po dotazu zákazníka. Přesný termín Vám sdělíme telefonicky nebo mailem.

 

Způsob dopravy

2.4

Zboží zasíláme expresní službou Českou poštou (po celé České republice), společností PPL CZ (pozor touto přepravou nelze posílat léčiva!) nebo díky službě Zásilkovna.cz si můžete nechat zásilku umístit do některého z výdejních míst po celé ČR. Aktuální seznam, včetně otevírací doby naleznete zde: www.zasilkovna.cz.

V případě objednávky o hodnotě převyšující 1 500,- Kč neúčtujeme dopravu.

V případě objednávky o hodnotě do 1 500,- Kč na se účtují k ceně zboží i náklady na dopravu zboží ve výši 130,- Kč při výběru a 130,- Kč při volbě České pošty. V případě zaplacení zboží bankovním převodem se účtují k ceně i náklady na dopravu ve výši 100,- kc. V případě zvolení osobního odběru přes Zásilkovna.cz je účtujeme 55,- Kč.

Způsob uhrazení ceny za zboží

2.5

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele na adrese Pražská 18, České Budějovice, dobírkou v místě předání zboží nebo bankovním převodem na náš účet 243625320/0300. Pokud má zákazník potvrzený poukaz na ortopedickou pomůcku, je potřeba ho nejprve zaslat na adresu Jírovcova 2809/9B České Budějovice, 370 01

Převzetí zboží

2.6

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.
Zkontrolujte, zda zásilka obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku.

3. OSOBNÍ ODBĚR

3.1

Zboží je zákazníkovi v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Osobní odběr ve výdejních smluvního partnera Zásilkovna.cz: lhůta vyzvednutí zásilky do 7 dnů, bez možnosti prodloužení. Ve výdejním místě není možné platit platební kartou, vracet ani reklamovat již vyzvednuté zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

4. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA

Záruční doba a záruční list

4.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 2158 a násl. NOZ). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky - např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které ba nižší cena sjednána.

Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny Po-Čt od 8:00 do 17:00, Pá od 8:00 - 16:00); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku klikněte do poradny nebo kontaktujte prodávajícího na zelenou linku 800 100 041.

Zánik záruky

4.2

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

 1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí - veškeré zásilky odesíláme pojištěné),
 2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele,
 3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování,
 4. vady způsobené živelnou katastrofou,
 5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou,
 6. úmyslné poškození , nebo pooužití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití,
 7. používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci,
 8. poškozením vnějšími vlivy nebo živly,
 9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením,
 10. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou),
 11. zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám.

Reklamace

4.3

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradíme my (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


Reklamaci můžete uplatnit také přímo v lékárně u sv. Huberta.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení

5.1

Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ oprávněn odstoupit i bez uvedeného důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejichž předmětem je  několik druhů zboží nebo dodáí několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

5.2

V případě uplatnění práva dle bodu 5.1 těchto obchodních podmínek je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zboží, ktéré od prodávajícího obdržel. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ.

5.3

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodá zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Právo prodávajícího na odstoupení

5.4

Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již bevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontatkovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu ( nahrazení objednaného zboží jiným, zrušením objednávky apod.).

Postup v případě odstoupení od smlouvy

5.5

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@medipharma.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu/účet" a dále uvede datum, jméno, přijmení a adresu kupujícího nebo písemně v provozovně prodávajícího (vzorový dokument - zde;)

Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

5.6

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhrad škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7

Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

5.8

Po obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví se na dalším postupu.

5.9

Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží:

a) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

6.1

Dle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, jsou veškeré údaje získané od kupujících užity výhradně k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Data nebudou poskytnuta třetím osobám, s výjimkou externích dopravců ( a to pouze v nezbytném rozsahu jako je jméno, příjmení, doručovací adresa a telefon/mobil.

6.2

Kupující má právo prostřednictvím písemné žádosti na mail obchod@medipharma.cz nechat své údaje vymazat z databáze společnosti nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

7. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

7.2

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

7.3

Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

7.4

Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem české lékárnické komory.

Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.5

Rozhodné právo a příslušnost soudu: Práva a povinnosti plynoucí nebo souvicející s kupní smlouvou, včetně mimosoudní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem.

7.6.

Řešení sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánskán 567/15. 120 00 Praha2, internetová adresa www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlametu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 2. 05. 2019.